วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"Create Value with Innovation"

วิสัยทัศน์

เรา ‘มุ่งมั่น’ สร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วย ‘นวัตกรรมที่ทันสมัย’ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน ‘มุ่งเน้น’ การบริหารธุรกิจให้เติบโตและมี ‘ผลกำไรอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

SABINA PROMISE:

ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุดของเรา

DATA-DRIVEN MARKETING:

บริหารงานด้วยนวัตกรรม Data-Driven Marketing ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

SUSTAINABLE PROFITABILITY:

เน้นการทำงานเพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน

LEAN ENTERPRISE:

กำจัดความสูญเปล่า ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน การดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานถึงผู้บริโภค

ESG:

เน้นการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ทั้งในมุมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล