สารจากประธานกรรมการ

นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์

ประธานกรรมการ

ปี พ.ศ.2564 เป็นอีกปีหนึ่ง ที่เราต้องปรับตัวกับสภาวะโรคระบาด โควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องโดยตรงกับช่องทางการขายแบบมีหน้าร้านซึ่งเป็นสัดส่วนยอดขายใหญ่ที่สุดของซาบีน่า โดยมีกระทบจากการปิดหน้าร้านแบบวงกว้างในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีการปิดหน้าร้านมากที่สุดปิดไปทั้งสิ้น 29 จังหวัด รวม 313 ร้านค้าในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ปี พ.ศ.2564 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ต้องมีการปรับตัวกับโจทย์ที่ยากกว่าปี พ.ศ.2563 ในการเกิดโรคระบาดครั้งแรก เนื่องจากในปี พ.ศ.2563 ยังได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากภาครัฐ ในขณะที่ปี พ.ศ.2564 เราต้องสร้างสมดุล ระหว่างรายรับและรายจ่ายด้วยตัวของเราเอง ในสถานการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ภายใต้สถานการณ์ระบาดที่ต่อเนื่องมาของ โควิด-19 นั้น บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ยังสามารถรักษาการดำเนินงานในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2021) ได้ดีตามคาดการณ์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างดีมากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ถึงแม้ว่ายอดขายรวมในปี พ.ศ.2564 จะน้อยกว่าปี พ.ศ.2563 อยู่ 9% หรือ 258 ล้านบาท โดยสามารถปิดยอดขายรวมอยู่ที่ 2,656 ล้านบาท แต่เราสามารถสร้างผลกำไรสุทธิของปี พ.ศ.2564 ได้สูงขึ้นกว่าปี พ.ศ.2563 ถึง 6% คิดเป็นยอดกำไรสุทธิที่ 294 ล้านบาทในปี พ.ศ.2564

จากผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.85 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.41 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565

แผนงานในปี พ.ศ.2565 (ค.ศ.2022) นี้เป้าหมายหลักของบริษัท คือ ผลักดันสร้างยอดขายรวมให้กลับไปยังจุดที่เราเคยมียอดขายสูงที่สุดในปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) โดยเน้นการพัฒนาปรับปรุง ทุกช่องทางการขายด้วยหลักการลดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ และมีหัวใจสำคัญในการมุ่งเน้นการวางแผนการตลาด และ การขายโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และเชื่อมรอยต่อต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการแบบไร้รอยต่อ (Customer Seamless Experience) สำหรับเรื่องการสื่อสารกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เน้นช่องทางการสื่อสารทาง ดิจิตอลเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ดังนี้

  • Facebook: sabinathailand
  • Instagram: sabina_ig
  • Tiktok: sabina_thailand
  • YouTube: sabina channel
  • Twitter: sabinathailand
  • Blockdit: Sabina
  • Line@: @sabinathailand
  • www.sabina.co.th

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ รวมถึงการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในกลุ่มประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) โดยปรับแผนมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้า ซาบีน่า ผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ก่อน บุกตลาดแบบมีหน้าร้าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และโอกาสในการสร้างตลาดในแต่ละประเทศ โดยได้มีการปรับปณิธานและวิสัยทัศน์ขององค์กรใหม่ เพื่อให้ทันสมัย และชัดเจน ในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

“เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วย นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจให้เติบโตและมีผล กำไรอย่างยั่งยืน”

ในปี พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) เรามีความภูมิใจกับการได้รับเลือกให้เป็นซาบีน่าเป็น 1 ในหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำเอากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งชุมชนและสังคม นอกจากนี้ หุ้นยั่งยืนในปี 2564 นี้ยังมีแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของซาบีน่า คือ รางวัล Rising Star Sustainability Awards จากงาน SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยมีการพิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของ ซาบีน่า ในการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์และความเท่าเทียมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับสังคมและส่วนรวมผ่านโครงการต่างๆ ที่ ซาบีน่า ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นโครงการเย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ผ่านการผ่าตัดแล้ว โครงการ Zero Waste รวมถึงโครงการสร้างความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีหนี้สินให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทตลอดมา เราพร้อมแล้วที่จะพา ซาบีน่า ก้าวขึ้นสู่การเป็นแบรนด์ภูมิภาค (Regional Brand) และเป็นอีก 1 คนภาคภูมิใจในแบรนด์ไทย ของคนไทย