เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2565

เลือกปี:
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2560
Performance Update Q2/2021 English Version
Performance Update Q1/2021 English Version
Performance Update