การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี:
การประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
มาตรการในการแจ้งเบาะแส
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.)
หนังสือเชิญประชุม
หน้าปก
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
2. รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุป ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2564
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพิ่มอีกหนึ่งท่าน
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
10. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
11. ข้อมูล PDPA
12. หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
13. หนังสือเชิญประชุมจาก TSD ที่มี Barcode (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565