รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2565 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 161,157,000 46.38
2. นาย อัชดา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02
3. น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,997,900 2.88
5. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 9,182,600 2.64
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,083,461 2.04
7. นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร 5,483,900 1.58
8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,293,800 1.52
9. นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ 4,000,000 1.15
10. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 3,288,900 0.95