การประกอบธุรกิจและนโยบายการป้องกันการทุจริต

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านทุจริตในองค์กร โดยคณะกรรมการของบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การทุจริตคอร์รัปชั่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดทั้งกฎหมาย กฎระเบียบบริษัทและศีลธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการและนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น