ข้อมูลทั่วไป

บริษัทซาบีน่าจำกัด (มหาชน)

  • โทรศัพท์ : 056-437156-8, 02-422-9400
  • แฟกซ์ : 056-437159, 02-434-5911
ประกอบธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสตรี

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

177 หมู่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

เลขทะเบียนบริษัท :

0107550000068

Home Page :

www.sabina.co.th

สำนักงานสาขาของบริษัท

สาขาที่ 1
ที่ตั้ง :

12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ :

02-422-9400

โทรสาร :

02-434-5911

สาขาที่ 2
ที่ตั้ง :

30/5 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ :

02-811-8220-31

โทรสาร :

02-811-8081

สาขาที่ 3
ที่ตั้ง :

236 หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โทรศัพท์ :

045-737-351-3

โทรสาร :

045-737-356

สาขาที่ 4
ที่ตั้ง :

81, 106 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ :

044-657107,
044-657210

โทรสาร :

044-657207

นักลงทุนสัมพันธ์

  • โทรศัพท์ : 02-0099999
  • อีเมลล์ : ir@sabina.co.th
เงินลงทุนจดทะเบียน :

347,500,000 บาท

เรียกชำระแล้ว :

347,500,000 บาท

หุ้นสามัญ :

347,500,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น :

1 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง :

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้สอบบัญชี

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ :

เลขทะเบียน 4563 และ 3885

ที่ตั้งสำนักงาน :

สำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท 491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ :

02-2341676, 02-2341678,
02-2372132

โทรสาร :

02-2372133

ข้อมูลอื่น

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือ www.sabina.co.th