การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่่นๆ ในอนาคต

2559 2560 2561 2562 2563
47% 117% 100% 100% 100%
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
26/08/64 - 27/08/64 10/09/64 เงินปันผล 0.41 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
06/05/64 - 07/05/64 21/05/64 เงินปันผล 0.45 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
26/08/63 - 27/08/63 11/09/63 เงินปันผล 0.35 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
24/04/63 - 27/04/63 08/05/63 เงินปันผล 0.62 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
26/08/62 - 27/08/62 06/09/62 เงินปันผล 0.57 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
07/05/62 - 08/05/62 22/05/62 เงินปันผล 0.54 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
20/08/61 - 21/08/61 03/09/61 เงินปันผล 0.50 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
23/04/61 - 24/04/61 08/05/61 เงินปันผล 0.68 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
23/08/60 28/08/60 - 08/09/60 เงินปันผล 0.1400 บาท 01/01/60-30/06/60 ปันผลจากกำไรสะสม
21/04/60 26/04/60 - 09/05/60 เงินปันผล 0.1400 บาท 01/01/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสะสม
23/08/59 26/08/59 - 09/09/59 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-30/06/59 ปันผลจากกำไรสะสม
03/05/59 10/05/59 - 19/05/59 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/58-31/12/58 ปันผลจากกำไรสะสม
26/08/58 31/08/58 - 11/09/58 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/58-30/06/58 ปันผลจากกำไรสะสม
07/05/58 12/05/58 - 22/05/58 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/57-31/12/57 -
26/08/57 29/08/57 - 11/09/57 เงินปันผล 0.0700 บาท - -