นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทฯ พึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี

  1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
  2. ดำเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดำเนินกิจการที่แท้จริง มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
  3. กำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการการดำเนินกิจการ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
  4. ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟัง ความคิดเห็น ข้อตำหนิติเตียนของลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
  5. เชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ
  6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
  7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  8. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน