สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

 1. สิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วสม่ำเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th.
 2. สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้นการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท
 3. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้ทำหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. สิทธิในการส่งคำถามเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล์ : vaja@sabina.co.th หรือโทรสาร :02-4345911 และ ได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th
 5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทฯจะจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม
 6. บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและอำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมโดยการจัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ
 7. บริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ ถือหุ้นรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 8. เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
 9. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีการชี้แจงรายละเอียดในการประชุม รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถสอบถามแสดงความคิดเห็นเสนอแนะในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
 10. บริษัทฯจัดให้มีการดำเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
 11. สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ โดยการจัดประชุมทางบริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า อย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินในลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของ บริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้

 1. บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 2. บริษัทฯจัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาสประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี(แบบ56-1) รายงานประจำปี(แบบ56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
 3. บริษัทฯจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง และจัดให้มีเวลาดำเนินการประชุมอย่างเพียงพอ
 4. บริษัทฯได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
 6. บริษัทฯได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
 8. บริษัทจัดให้มีตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืน และไม่มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท หรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นและไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้