รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/08/2562 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 159,207,000 45.81
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 22,701,000 6.53
3. นาย อัชดา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02
4. น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,997,900 2.88
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,757,600 2.81
7. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 9,032,700 2.60
8. นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ 7,803,800 2.25
9. นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร 5,420,900 1.56
10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 4,634,400 1.33