การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี:
การประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
มาตรการในการแจ้งเบาะแส
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผุ้ ถือหุ้น (แบบ ก.)
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.)
หนังสือเชิญประชุม
หน้าปก
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งเพิ่ม
3. นิยาม “กรรมการอิสระ”
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
10. หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.