วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"Create Value with Innovation"

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิด “Create Value with Innovation” มุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ ซาบีน่า ให้เป็นแบรนด์ชุดชั้นในที่มีคุณค่าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านแฟชั่นที่ล้ำสมัย คุณภาพที่ได้รับการยอมรับ สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของสุภาพสตรีในทุกประเทศควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

บริษัทฯ มีพันธกิจที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ภายใต้แนวความคิดในการดำเนินงานที่แยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

พนักงาน:

Trust and Worthiness in human as precious resorces

พนักงาน: บริษัทฯเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานทุกคน ทุกระดับ เสมือนทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท

สินค้า:

Delivered products beyond expectation

สินค้า: บริษัทฯ มุ่นเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการวิจัย พัฒนา เพื่อให้ได้ นวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัย

หุ้นส่วน:

Trust and Reliable Enterprise

หุ้นส่วน: บริษัทฯ จะบริหารงาน และดำเนินงาน เพื่อทำให้ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากหุ้นส่วน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกๆ ด้านอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า,
เจ้าหนี้, และคู่แข่งขัน

การผลิต:

Innovation through productivity by advance mechanism

การผลิต: บริษัทฯ จะบริหารการผลิตโดยนําเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมการผลิต รวมถึงเครื่องจักรที่ล้ำสมัยมาใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด

สังคม:

Return Benefit to Society and Environment

สังคม: บริษัทฯยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ไม่สร้างภาระให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคืนกําไรให้กับสังคม และ สิ่งแวดล้อม