รางวัล

Thailand's Top Corporate Brand Hall of fame

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย