นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคง
ของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทฯ พึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

  1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
  2. ดำเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดำเนินกิจการที่แท้จริง มีการประเมินและวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
  3. กำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการการดำเนินกิจการ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
  4. ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อตำหนิติเตียนของลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
  5. เชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ
  6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
  7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคมและส่งแวดล้อม
  8. ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน